2013. február 27., szerda

Szent Szellem keresztség

Pál apostol hosszan írt és beszélt a nyelveken szólásról. Nyilvánvalóan gyakorolta is, amit prédikált, hiszen az 1kor14,18-ban azt írta: „hála Istennek, én is rendszeresen szólok nyelveken, és kívánom, hogy minden hívő tudja meg, milyen áldás és milyen erőforrás ez a napi életében. Célom az, hogy bemutassam azokat az alapvető okokat, amelyeknek alapján állítom, hogy minden kereszténynek szükséges nyelveken szólnia. További célom, hogy segítsem a keresztényeket abban, hogy meglássák azokat az áldásokat, melyek az övéik lehetnek a Szent Szellem ereje által.

2011. május 8., vasárnap

Testvérem - vers

Mi haszna

az árnynak,
a fénynek,
ha a látóhatár
vér, könny -
ha csak seb fakad ,
s nincs gyógyulás.

Mindazon által
a hitvallók élik,
és tapasztalják
a gyógyulást,
mikor az áldott Orvos
érinti sebeik, mikor
szívből hirdetik ;
áldott az ÚR ! 

Véky Tamás

2011. március 31., csütörtök

Isten válaszai

Minden negatív dolog esetén azt kell mondanunk magunknak, hogy Istennek van mindenre egy pozitív válasza. 

Azt mondod: Ez lehetetlen.
Isten válasza: Minden lehetséges. (Lukács 18,27)
Azt mondod: Túl fáradt vagyok.
Isten válasza: Nyugalmat adok neked. (Máté 11,28-30)
Azt mondod: Senki sem szeret igazán.
Isten válasza: Én szeretlek. (János 3,16) (János 13,34)
Azt mondod: Nem tudom tovább folytatni.
Isten válasza: Az én kegyelmem elég ehhez. (2 Kor. 12,9) (Zsolt. 91,15)
Isten válasza: Vezetni fogom lépteidet. (Péld. 3,5-6)
Azt mondod: Nem tudom a dolgokat megvalósítani.
Azt mondod: Nem tudom megcsinálni.
Isten válasza: Mindent meg tudsz csinálni. (Fil. 4,13)
Azt mondod: Nem vagyok képes.
Isten válasza: Én képes vagyok. (2 Kor. 9,8)
Azt mondod: Nem éri meg.
Isten válasza: Miattam megéri. (Róma 8,28)
Azt mondod: Nem tudok megbocsátani magamnak.
Isten válasza: Én megbocsátok neked. (1 János 1,9) (Róma 8,1)
Azt mondod: Nem tudom megvalósítani.
Isten válasza: Betöltöm minden szükségedet. (Fil. 4,19)
Azt mondod: Félek.
Isten válasza: Nem a félelem szellemét adtam neked. (2 Tim. 1,7)
Azt mondod: Mindig aggódom és reményvesztett vagyok.
Isten válasza: Vesd minden gondodat RÁM. (1 Péter 5,7)
Azt mondod: Nincs elég hitem.
Isten válasza: Mindenkinek adok hitet a saját mértéke szerint. (Róma 2,3)
Azt mondod: Nem vagyok elég okos.
Isten válasza: Bölcsességet adok neked. (Péld. 2,6) (1 Kor. 1,30)
Azt mondod: Egyedül érzem magam.
Isten válasza: Sosem foglak egyedül hagyni, vagy elhagyni téged. (Zsid. 13,5)

Amint vagyok

Az 1800 - as évek első felében egy kis városban táncmulatság volt készülőben. Egy fiatal leány, Elliot Sarolta, boldogan ment szabónőjéhez, hogy megrendelje báli ruháját. Útközben találkozott lelkipásztorával, aki megkérdezte tőle, hogy hová megy s igen komolyan figyelmeztette a fiatal leányt, hogy ne menjen el a táncmulatságra. De a leány hallani sem akart erről, sőt sértődötten azt felelte, hogy törődjön a tiszteletes úr a maga dolgával. 


A bálban táncolt egész reggelig, az udvarlók körülrajongták, mégsem tudott igazán örülni. Mindig eszébe jutott lelkipásztora intése. Három napig gyötörte a lelkiismerete. Végül nem bírta tovább, terhével a lelkipásztorához menekült és azt mondta: 
- Három nap óta én vagyok a legboldogtalanabb leány a világon. Mit tegyek, hogy Isten gyermeke lehessek?
- Add át magad gyermekem, úgy amint vagy, Isten Bárányának. 
- Úgy amint vagyok? - kérdezte ijedten a leány, - hát tudja azt a tiszteletes úr, hogy én vagyok a világ legnagyobb bűnöse? 
- Éppen ezt kell hinned - felelte a lelkész. - Jöjj csak úgy, amint vagy. A fiatal leány követte a tanácsot, nyomorúságában segítségül hívta az Urat, s az Úr csodálatos békességgel töltötte meg a szívét. Asztalhoz ült és még aznap megírta ezt az éneket:

Amint vagyok sok bűn alatt,
De mert hallom hívó szavad,
S mert értem áldozád Magad,
Bárány Jézus jövök.

Mérlegen - Túrmezei Erzsébet

Isten mérlegére tette
egész életem:
szolgálatom, szeretetem,
bizonyságtételem...
és megremegtetett a félelem,
arcom fakóra vált...
mert az én Uram engem
"megmért, és könnyűnek talált"...

Aztán - egy vércsepp hullt a serpenyõbe,
és az egyensúly helyreállt.
Ítéletet vártam, halált,
s kegyelmet kaptam, életet!
Megváltóm, azt az értem hullott,
csodatévő, drága vércseppet
hogyan köszönjem meg neked?!